Regulamin Promocji
CASHBACK GALAXY SAMSUNG GALAXY S8

§ 1 Definicje

1. Aplikacja Members – aplikacja mobilna Samsung Members, za pośrednictwem której Klient odbiera Nagrodę w Promocji.

2. Konto Samsung – indywidualne konto Klienta, w ramach którego Klient w szczególności rejestruje Urządzenie oraz uzyskuje dostęp do usług świadczonych przez Organizatora.

3. Promocja – sprzedaż premiowa telefonów Samsung Galaxy S8 organizowana i prowadzona na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 26 lutego 2018 r., godz. 00:01 do dnia 18 marca 2018 r., godz. 23:59:59 lub do wyczerpania puli przeznaczonej na Nagrody, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Organizator – Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128080, kapitał zakładowy 52.759.500 PLN, NIP 526-10-44-039, REGON 011612810. Wydającym nagrody w Promocji jest Organizator.

5. Produkt lub Urządzenie – telefon Samsung Galaxy S8 (SM – G950).

6. Klient –osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i dokonująca zakupu Produktu u Partnera Handlowego (na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie), która zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu.

7. Partner Handlowy/Punkt Handlowy – autoryzowany dystrybutor Produktu, punkt handlowy (stacjonarny lub internetowy), gdzie Klienci mogą kupić Produkty lub podmiot współpracujący z Partnerem Handlowym w ramach sieci partnerskiej; Partnerami Handlowymi/Punktami Handlowymi są:

1. EURO-net Sp. z o.o.
2. Media Expert (TERG S.A.)
3. Media Markt oraz Saturn (Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o.)
4. NEONET S.A.
5. Komputronik S.A.
6. x-kom sp. z o.o.
7. Samsung Brandstores oraz sklepsamsung.pl (I-Terra Sp. z o.o.)
8. Vobis (I-Terra Sp. z o.o.)
9. Samsung Brandstores (Matrix Media Sp. z o.o.)
10. matrixmedia.pl (Matrix Media Sp. z o.o.)
11. MORELE.NET Sp. z o.o.
12. Redcoon.pl Sp. z o.o.
13. Auchan Polska Sp. z o.o.
14. Max Elektro (Galicja Tomaszek Sp. z o.o.)

W przypadku wątpliwości Klienta czy dany Partner Handlowy bierze udział w Promocji, Klient może to sprawdzić na stronie internetowej Partnera Handlowego lub zadzwonić na infolinię Organizatora, dostępną w godzinach Poniedziałek – Piątek, w godzinach 8:00- 20:00 Sobota, w godzinach 8:00-17:00, pod numerem telefonu 801-172-678.

8. Partner Promocji – Euronet Polska Sp. z o. o., ul. Inflancka 4C, 00-189 Warszawa., Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy-Rejestrowy; KRS 0000030408, NIP: 526-10-30-333; Kapitał zakładowy: 57 904 000 zł.

9. Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji określający warunki uczestnictwa w Promocji, czas trwania Promocji, sposób informowania o Promocji i jej warunkach oraz sposób składania reklamacji związanych z Promocją.

10. Nagroda – zwrot części ceny zakupionego Produktu w wysokości 300 złotych brutto.

11. Kod – ośmiocyfrowy numer transakcji oraz czterocyfrowy kod PIN, umożliwiające wypłatę Nagrody z bankomatów należących do sieci i opatrzonych logo Partnera Promocji, zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. W Promocji mogą wziąć udział Klienci, którzy:

a) w okresie od dnia 26 lutego 2018 r., godz. 00:01 do dnia 18 marca 2018 r., godz. 23:59:59 dokonali zakupu Urządzenia (data dokonania zakupu Urządzenia – decyduje data i godzina wysłania zamówienia na serwer sklepu internetowego Partnera Handlowego lub dokonania zakupu w sklepie stacjonarnym Partnera Handlowego), oraz

b) w okresie od dnia 26 lutego 2018 r, godz. 00:01 do dnia 21 marca 2018 roku, godz. 23:59:59 aktywowali Urządzenie; przez aktywację Urządzenia należy rozumieć uruchomienie Urządzenia z aktywną kartą SIM na czas co najmniej 5 minut i zaakceptowanie postanowień umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA),

c) pobiorą i skorzystają z aplikacji Members w ramach Konta Samsung.

2. W celu aktywacji Urządzenia, o której mowa w ust. 1 pkt b) powyżej, niezbędne jest uruchomienie Urządzenia wraz z aktywną kartą SIM oraz posiadanie dostępu do sieci Internet lub dostępu do sieci komórkowej. Aktywacja Urządzenia jest bezpłatna, z zastrzeżeniem, iż nie obejmuje to kosztów połączenia z siecią Internet, z której korzysta Użytkownik. Koszty połączenia z siecią Internet odpowiadają stawkom operatora sieci, z której korzysta Użytkownik.

3. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie Klienci, którzy dokonali zakupu Urządzenia opodatkowanego VAT po stronie Partnera Handlowego na zasadach ogólnych (to jest dokument zakupu wskazuje kwotę netto oraz kwotę podatku VAT). W Promocji nie mogą brać udziału Klienci, którzy dokonali zakupu Urządzenia opodatkowanego VAT po stronie Partnera Handlowego w inny sposób, w szczególności na zasadach odwrotnego obciążenia.

4. Warunkiem udziału w Promocji dla Klientów, którzy nie posiadają Konta Samsung jest utworzenie Konta Samsung poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego pod adresem internetowym https://account.samsung.com/ lub za pośrednictwem aplikacji Samsung Members. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych osobowych w procedurze rejestracji Konta Samsung. Podanie nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w Promocji.

5. Wartość świadczeń wskazanych w pkt 1, stanowiących nagrodę w Promocji, nie przekracza jednorazowo kwoty 760 PLN.

6. Udział Klientów w Promocji jest dobrowolny.

7. Promocja dotyczy wyłącznie Produktów zakupionych, na zasadach wskazanych w Regulaminie §2 pkt 3, u Partnerów Handlowych, wskazanych w § 1 pkt 7 niniejszego Regulaminu.

8. Organizatorowi przysługuje w szczególności prawo zażądania okazania oryginału dowodu nabycia dokumentującego zakup Urządzenia lub dodatkowej weryfikacji, jak również potwierdzenia faktu zakupu w Punkcie Handlowym, w szczególności w celu weryfikacji daty zakupu Urządzenia.

9. Kody przyznawane będą według kolejności aktywacji Urządzeń, o której mowa w ust. 1 pkt b) powyżej, do wyczerpania puli przeznaczonej na Nagrody. Organizator poinformuje na Stronie internetowej wskazanej w ust. 10 poniżej o wyczerpaniu puli Nagród. O kolejności zgłoszeń decydować będzie data dokonania aktywacji Urządzeń, zaś w przypadku takiej samej daty – godzina i minuta aktywacji.

10. O zakończeniu Promocji w przypadku wyczerpania puli Nagród Organizator poinformuje niezwłocznie na Stronie internetowej promocjas8.samsung.pl.

§ 3 Ogólne zasady korzystania z Promocji

1. Warunkiem otrzymania Kodu uprawniającego do wypłaty Nagrody jest aktywacja Urządzenia w okresie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt b) powyżej oraz zalogowanie się do Aplikacji Members w ramach Konta Samsung, gdzie Organizator wyświetli Klientowi banner umożliwiający pobranie Kodu.

2. Baner umożliwiający pobranie Kodu wyświetlony zostanie Klientowi w Aplikacji Members nie wcześniej niż w terminie 30 dni od dnia aktywacji Urządzenia, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt b powyżej.

3. Klient w czasie trwania Promocji może otrzymać jedną Nagrodę i skorzystać z jednego Kodu w odniesieniu do każdego Urządzenia, zakupionego w ramach udziału w Promocji.

4. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany Nagród na inne świadczenie.

5. Zalogowanie do Aplikacji Members w celu skorzystania z Promocji jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o spełnieniu warunku, o którym mowa w §2 ust. 3.

§ 4 Zasady wykorzystania Kodu i wypłaty Nagrody

1. Klient może pobrać Kod klikając w baner nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia aktywacji, nie później niż do dnia 28 kwietnia 2018 roku.

2. Kody pobrane w dniach od poniedziałku do niedzieli aktywowane będą w środę w kolejnym tygodniu. Począwszy od dnia aktywacji Kodu, Klient może wypłacić Nagrodę w bankomacie w terminie 7 dni.

3. Organizator udostępnia imię i nazwisko Klienta, który pobrał Kod, Partnerowi Promocji. Partner Promocji dokonuje sprawdzenia, czy Klient znajduje się:

a) na liście SDN (Lista Osób Specjalnie Oznaczonych i Wykluczonych przygotowywanej przez Urząd Kontroli Zasobów Zagranicznych USA; (http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/programs/index.shtml; http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/index.html),
b) lub na skonsolidowanej liście osób, organizacji, krajów objętych sankcjami Unii Europejskiej zgodnie ze Wspólną Polityką Zagraniczną i Bezpieczeństwa (http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm).

4. W przypadku kiedy weryfikacja wykaże, że Klient figuruje na listach sankcyjnych, o których mowa w punkcie 3 powyżej, Kod nie zostanie aktywowany, a w konsekwencji Klient nie będzie miał możliwości wykorzystania Kodu i wypłacenia Nagrody.

5. W przypadku kiedy weryfikacja wykaże, że Klient nie figuruje na listach sankcyjnych, o których mowa w punkcie 3 powyżej, Kod zostanie aktywowany i Klient będzie miał możliwość wypłaty Nagrody w terminie 7 dni od dnia aktywacji Kodu.

6. Klient uprawniony jest do zrealizowania Kodu w bankomatach należących do sieci Partnera Promocji, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 7 dni od dnia aktywacji Kodu. Po upływie tego terminu, realizacja Kodu nie będzie możliwa, a Klient traci możliwość wykorzystania Nagrody. Wyszukiwarka bankomatów biorących udział w Promocji zostanie udostępniona na stronie Partnera Promocji – www.euronetpolska.pl, gdzie można je odszukać pod wejściu w zakładkę „Wyszukiwarka usług” i zaznaczeniu okna „Promocja Samsung”.

7. Wypłata Nagrody następuje poprzez wpisanie w bankomacie Partnera Promocji numeru transakcji, kwoty Nagrody oraz potwierdzenia jej poprzez wpisanie numeru PIN.

8. Trzykrotne wpisanie dla danego numeru transakcji błędnej kwoty Nagrody lub błędnego numeru PIN skutkuje zablokowaniem Kodu. W takim przypadku Klient może skontaktować się z Organizatorem Promocji.

9. Organizator nie odpowiada za techniczne awarie bankomatów Partnera Promocji, jak również za brak ich dostępności w miejscu zamieszkania Klienta.

10. W przypadku osób fizycznych biorących udział w Promocji w charakterze konsumentów wartość świadczeń wchodzących w skład Promocji, stanowiących nagrodę w Promocji, jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.).

11. W przypadku osób fizycznych biorących udział w Promocji w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą wartość świadczeń wchodzących w skład Promocji, stanowiących nagrodę w Promocji, stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

12. Użytkownik, który odstąpił od umowy nabycia Produktu albo wymienił Produkt na inny model urządzenia mobilnego opatrzonego marką Organizatora, nieobjęty Promocją, traci uprawnienia do korzystania z Promocji natychmiast po odstąpieniu od umowy albo wymianie Urządzenia.

13. Organizator zastrzega, że w przypadku awarii oprogramowania wykorzystywanego do wyświetlania banerów z Kodami, która uniemożliwiałaby wyświetlenie i/lub pobranie przez Klientów Kodów zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, będzie kontaktował się bezpośrednio z Klientami w celu wydania Kodów w uzgodniony z Klientem sposób.

14. W przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o naruszeniu przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku kiedy z posiadanych przez Organizatora informacji wynikać będzie, że Klient chce skorzystać z większej liczby Kodów niż przewidziane w niniejszym Regulaminie, Organizator uprawniony jest do zablokowania takiemu Klientowi możliwości korzystania z wszystkich Kodów.

§ 5 Reklamacje związane z Promocją

1. Reklamacje związane z Promocją, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3, należy zgłaszać Organizatorowi w terminie do 14 dni od dnia pobrania Kodu lub dnia, w którym Klient nie miał możliwości pobrania Kodu i nie później niż do 12 maja 2018 roku, w formie:

a) mailem na adres cashbackgalaxyS8@ms.cursor.pl, lub
b) telefoniczne pod numerem 801-172-678,
c) pocztą na adres: OEX Cursor S.A. Skrytka Pocztowa 26, 26-611 Radom 12 z dopiskiem „CASHBACK GALAXY S8”.

2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, dowód zakupu (w formie papierowej lub skan) jak również dokładny opis zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji i wszelkie okoliczności na poparcie zasadności żądania Klienta. W przypadku kiedy reklamacja dotyczy problemu z wypłatą Nagrody z bankomatu, Klient dodatkowo wskazuje ośmiocyfrowy numer kodu, adres lokalizacji bankomatu, datę i godzinę próby wypłaty oraz komunikat, jaki pojawił się na ekranie bankomatu.

3. Organizator będzie rozpatrywał reklamacje w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. Klient składający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

4. Reklamacje dotyczące technicznych usterek bankomatów i będącego ich następstwem braku możliwości wypłaty Nagrody z bankomatu rozpatrywane będą przez Partnera Promocji, z którym Klient może skontaktować się za pośrednictwem infolinii Partnera Promocji, dostępnej pod numerem 801 324 024.

§ 6 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm., dalej „Ustawa”) Klientów jest Samsung Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 14). Na potrzeby prowadzenia Promocji, w szczególności dokonania weryfikacji, o której mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu, Organizator udostępnia dane osobowe Klienta Partnerowi Promocji.

2. Dane Klienta biorącego udział w Promocji będą przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych Klientów oraz spółki Samsung wymienione w Polityce Prywatności Samsung w związku ze świadczeniem usług w ramach Promocji. W celu rozpatrywania reklamacji dane osobowe Klientów, na zasadzie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzone zostały do przetwarzania spółce OEX E-Business sp. z o.o. ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa.

3. Administrator danych osobowych może przetwarzać dane Klienta również dla celów marketingu produktów lub usług własnych w ramach tzw. usprawiedliwionego celu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Promocji. Jeżeli Klient wyrazi odrębną zgodę Organizator będzie mógł przesyłać Klientowi informacje o nowych produktach/usługach drogą komunikacji elektronicznej lub telemarketingu. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo ich poprawiania oraz odwołania zgody na działania marketingowe.

4. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Polityką Prywatności Samsung.

5. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazanych w formularzu zgłoszenia. Szczegółowe zasady przetwarzania danych Klienta zostały określone w Polityce Prywatności Samsung, dostępnej na stronie internetowej https://www.samsung.com/pl/info/privacy/

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu oraz wymienionych w nim dokumentów będzie dostępna na Stronie internetowej promocjas8.samsung.pl

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o ile nie naruszy to praw nabytych przez Klientów.

4. O zmianie Regulaminu Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Organizatora na stronie internetowej promocjas8.samsung.pl odpowiedniego komunikatu odsyłającego do zestawienia zmian Regulaminu. Informacja ta utrzymana będzie przez okres co najmniej 14 dni. Klient, który nie zgodzi się z zaproponowanymi zmianami, nie będzie brał dalszego udziału w Promocji.

Załącznik nr 1 – Daty aktywacji Kodów i odpowiadające im daty możliwej wypłaty Nagród.

DATA POBRANIA KODU

26.03.2018-1.04.2018

02 .04.2018-08.04.2018

09 .04.2018-15.04.2018

16 .04.2018-22.04.2018

23 .04.2018-29.04.2018

DATA AKTYWACJI KODU

04.04.2018

11.04.2018

18.04.2018

25.04.2018

02.05.2018

DATA WYPŁATY NAGRODY

 04.04.2018-10.04.2018

 11.04.2018-17.04.2018

18.04.2018-24.04.2018

25.04.2018-01.05.2018

02.05.2018-08.05.2018